CV Per Oddvar (Prots) Hildre


Korpedagog:


Freelance sidan 1980:

 • leiar av seminar og workshops for koristar, dirigentar og lærarar i alle dei Nordiske landa, Tyskland, USA, Kina, Afrika og Søramerika.
 • gjesteforelesar ved div. høgskular i Norden. (eks.: Norges Musikkhøyskole, Sibeliusinstituttet Helsinki)
 • gjesteforelesar og aktivator på leiarkurs og "kick offs" for næringsliv og offentlege etatar. (eks.: Nordland Fylkeskommune, Oppvekstetaten i Bergen, NTHU adm, Undervisningsforbundet, Den Norske Legeforening, Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, Telenor, Statoil, Kirkens Nødhjelp, m.fl.)
 • Æresprofessor ved Azerbaijan National Conservatory, Baku.

Dirigent:

 • dirigent og grunnleggjar av koret SKRUK.
 • dirigent og grunnleggjar av Det Norske Kammerkor.
 • var med å starte, og var dirigent for World Youth Choir saman med Eric Ericson og Stefan Sköld.
 • konsert-turnèar i Europa, USA, Søramerika og i Azerbaijan.

CD-innspelingar:

 • 26 plate/og CD-innspelingar med SKRUK.
 • Utanom Europa er fleire av innspelingane utgitt på nasjonale labels i land som Japan, Korea, Malaysia, Tyrkia og USA
 • 7 plate/og CD-innspelingar med Det Norske Kammerkor
 • saman med musikarar som Svend Asmussen, Georg Riedel Rune Gustavson, Henning Sommerro og Ytre Suløens Jassensemble.

Produsent / redaktør / programleder:

 • for CD-innspelingar (eks.: Kamerun Gospelsingers / Alta mottettkor)
 • filmmusikk og CD til kino-filmane "Heftig og begeistret" og "På sangens vinger"y .
 • for Oslo Konserthus, opplegg og programleiing
 • NRK radio : ansvarleg for innhald, opplegg og leiing av vekemagasin i (1985 -1992.)
 • NRK TV : programlederoppdrag underholdning.
 • TV2 : ansvarleg for innhald, opplegg og leiing av ukentleg programserie (1992 -1993).

Kulturprosjekt:

 • har vore med å starte kulturprosjekt og samarbeid på tvers av etniske og religiøse grenser via musikk og korarbeid:
 • i New Orleans LA, Ecuador, Peru, Colombia, Cuba, Madagaskar, Hellas, Azerbaijan, Nagaland og i Beijing.
 • var saman med rektor ved Azerbaijan Nasjonale Musikkonservatorium, Mr. Siyavous Kerimi og Azerbaijans kulturminister Polad Bülbül Uglu, ansvarleg for innhald og opplegg til "The International Music Festival of Baku".
 • fleire av kulturprosjekta er dokumenterte på CD-innspelingar, og gjennom diverse radio og TV-program i Norge og i dei nemnde landa.

Flesteparten av CD-innspelingane er utgitt på labelen til Kirkelig Kulturverksted.

Utmerkingar:

 • Den Norske Spellemannsprisen.
 • Ole Vig-prisen 1984
 • utmerking frå State of Lousiana ved guvernør Edvin M. Edwards 1987
 • 1. pris for kor Gøteborg internasjonale Musikkfestival 1988.
 • utmerking frå State of Lousiana ved guvernør M. J. Foster 1996 for arbeide med utvikling av kulturprosjekt i New Orleans.
 • utmerking frå Speaker of the House of Representatives ved Hunt Downer1996 for arbeide med utvikling av kulturprosjekt i New Orleans.
 • Petter Dass prisen utdelt av dagsavisa Vårt Land 1998.
 • Sunmørspostens Kulturpris 2003.
 • Bektas Özen Folkemusikkpris 2004 - frå "The Association for Recpect to Art"y i Hasanoglan i Ankara.


......................................................................In English


Choir pedagog:

Full-time freelancer since 1980:

 • The main occupation is running seminars and workshops for choirs, conducers and teachers in the Nordic countries, in Germany, USA, China, Afrika og South Amerika.
 • Guest Professor at different high schools in Scandinavia. (for example: Norges Musikkhøyskole, Sibeliusinstituttet Helsinki)
 • Guest Professor and activator at training courses and "kick offs" for leaders in business and government agencies. (for example: Nordland Fylkeskommune, Oppvekstetaten i Bergen, NTHU adm, Undervisningsforbundet, Den Norske Legeforening, Kirkens arbeidsgiverorganisasjon, Telenor, Statoil, Kirkens Nødhjelp, m.fl.)
 • Honorary Professor at Azerbaijan National Concervatory of Music in Baku

Conductor

 • Conductor and founder of the choir SKRUK.
 • Conductor and founder of Det Norske Kammerkor.
 • Together with Eric Ericson and Stefan Sköld, founded, and was conductor at the first World Youth Choir
 • Concert tours in Europe, USA, South America in Azerbaijan and in Iran.

CD recordings:

 • 27 plate/og CD-innspelingar med SKRUK.
 • In addition to Europe, several of this recordings are released on national labels in countries such as Japan, Korea, Malaysia, Turkey and USA
 • 7 plate/og CD-innspelingar with Det Norske Kammerkor


Produser / editor / host:

 • Producer of CD-recordings
 • Producer of film music and CD recordings for the movies "Heftig og begeistret" and "På sangens vinger".
 • Producer for Oslo Conserthall, responsible for task and content and for being host/toastmaster at shows.
 • Norwegian Broadcasting Radio : responsible for task and content and being the host for a for a weekly magazine.
 • Norwegian Broadcasting TV : host and toastmaster at shows.
 • TV2 Norway : responsible for task and content and for being host/toastmaster at shows.

Culture Projects

 • has been involved in starting cultural projects and collaboration across ethnic and religious boundaries through music and choral work:
 • in New Orleans LA, Ecuador, Peru, Colombia, Cuba, Madagaskar, Scopelos Hellas, Azerbaijan, Nagaland and Beijing.
 • was, together with the Rector of Azerbaijan National Conservatory, Mr. Siyavous Kerimi and Mr. Polada Bülbül Uglu, Minister of Culture Azerbaijan's , responsible for content and arrangement of "The International Music Festival of Baku"
 • several of this cultural projects are documented on CD recordings, and through various radio and TV shows in Norway, and in the countries concerned.

Most of CD recordings is released on the label to KKV; Kirkelig Kulturverksted.

Awards:

 • Den Norwegian Grammy.
 • Ole Vig-prisen 1984
 • Granted award from State of Lousiana by governor Edvin M. Edwards 1987
 • 1. prise for choirs at Gøteborg international Music Festival
 • Granted award from State of Lousiana by governor M. J. Foster 1996 for arbeide med utvikling av kulturprosjekt i New Orleans.
 • Granted award from Speaker of the House of Representatives at Hunt Downer 1996 for work on the development of cultural project in New Orleans.
 • Petter Dass award, awarded by the Norwegian nation wide daily newspaper Vårt Land 1998.
 • Sunmørspostens culture Prize 2003.
 • Bektas Özen Folk Prize 2004 - from "The Association for Recpect to Art" at Hasanoglan i Ankara.


Arranger and composer:

 • is represented by music arrangements and compositions in school books in Norway, Germany and Austria.